D9: Dødsfall blant barn 1-17 år etter kjønn, alder og dødsårsak

Sammendrag

Dødsfall blant barn av utvalgte grupper av dødsårsaker. Antall døde per år.

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Alle dødsfall
Infeksiøse, inkludert parasittære sykdommerA00-B99
Ondartede svulster (kreft)C00-C97
Avhengighet av stoff eller medikamenterF11-F16, F18-F19
Iskemisk hjertesykdomI20-I25
Karsykdommer i hjernenI60-I69
InfluensaJ09-J11
LungebetennelseJ12-J18
AstmaJ45-J46
Andre kroniske sykdommer i nedre luftveierJ40-J44, J47
Kronisk leversykdomK70, K73-K74
Visse tilstander som oppstår i perinatalperiodenP00-P96
Medfødte misdannelserQ00-Q99
Plutselig uventet spedbarnsdødR95
Andre sykdommerD00-E90, F00-F10, F17, F20-F99, E00-H95, I00-I19, I26-I59, I70-I99, J00-J08, J19-J39, J48-J99, K00-K69, K75-K93, L00-O99, R00-R94, R96-R99
TransportulykkerV01-V99, Y85
FallulykkerW00-W19
BrannulykkerX00-X09
ForgiftningsulykkerX40-X49
SelvmordX60-X84, Y87.0
Drap, overfallX85-Y09, Y87.1
Andre ytre årsakerW20-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y84, Y86, Y87.2, Y88-Y89
Mangler dødsmeldingIngen kode registrert

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Det bemerkes at tabellen inneholder dødsfall hos barn 1-17 år. For dødsfall i første leveår, henvises til tabell D1 samt til statistikkbanken for Medisinsk fødselsregister.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

I enkelte tilfeller mottar Folkehelseinstituttet ikke dødsmeldinger. Informasjon om personer der dødsmelding ikke foreligger hentes fra Folkeregisteret. For disse finnes det kun opplysninger om kjønn, alder og bosted, ikke dødsårsak. I forbindelse med publiseringen av 2017-årgangen, har man endret metodikken for håndtering av dødsfall som ikke er meldt til Dødsårsaksregisteret samt hvordan man kalkulerer om den avdøde var bosatt i Norge på dødstidspunktet. Dette vil medføre noen endringer bakover i tid.

Statistisk analyse

Før 2003 ble alle akutte forgiftningsdødsfall hos misbrukere kodet med ICD-10-kode F10-19 med fjerdesiffer 0 (kapittel for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser). Forgiftningsdødsfall der den avdøde ikke var kjent som misbruker, ble kodet som ulykke med ICD-kode X40-X49. Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall flyttet til kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) fra og med årgang 2003. Denne endringen gir betydelige utslag i statistikken, det vil si flere forgiftningsdødsfall i kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftningsdødsfall i kapitlet for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).

Tidsperioder

1996-2018

Kjønn

Menn, kvinner

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-17 år

Geografisk nivå

Hele landet

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D9: Dødsfall blant barn 1-17 år etter kjønn, alder og dødsårsak

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med kjønn eller aldersgruppe. I tillegg vises ikke tall som kan brukes til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

d9-barn

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-10-16

Geografisk omfang

Univers

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.