D8: Dødsfall av ulykker etter kjønn, alder og dødsårsak

Sammendrag

Dødsfall som følge av ulykker. Antall døde per år.

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Alle ulykkerV01-X59, Y85-Y86
Trafikkulykker, offentlig veiV01-V06(.1), V09(.2-3), V10-V18(.4-5,9), V19(.4-6,9), V20-V28(.4-5,9), V29(.4-6,9), V30-V38(.5-9), V39(.4-6,9), V40-V48(.5-9), V49(.4-6,9), V50-V58(.5-9), V59(.4-6,9), V60-V68(.5-9), V69(.4-6,9), V70-V78(.5-9), V79(.4-6,9), V81-V82(.1), V83-V86(.0-3), V87(.0-9), V89(.2-3)
Transportulykker, privat eller uoppgitt veiV01-V06(.0,9), V09(.0-1,9), V10-V18(.0-3), V19(.0-3,8), V20-V28(.0-3), V29(.0-3,8), V30-V38(.0-4), V39(.0-3,8), V40-V48(.0-4), V49(.0-3,8), V50-V58(.0-4), V59(.0-3,8), V60-V68(.0-4), V69(.0-3,8), V70-V78(.0-4), V79(.0-3,8), V80, V81-V82(.0,2-9), V83-V86(.4-9), V88, V89(.0-1,9)
LuftfartV95-V97
Sjøtransport med drukningV90, V92
Sjøtransport untatt drukningV91, V93-V94
Drukning (ikke sjøtransport)W65-W74
FallW00-W19
SkytevåpenW32-W34
Kvelning (ikke drukning)W75-W84
Ulykker med elektrisk kraftW85-W99
BrannX00-X09
Giftige dyr og planterX20-X29
Ulykker grunnet naturkrefterX30-X39
Forgiftningsulykker, inkl. overdosedødsfallX40-X49
Andre ulykkerW20-W64, W75-X39, X50-X59, V98-V99
Senfølger av ulykkerY85-Y86

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

I enkelte tilfeller mottar Folkehelseinstituttet ikke dødsmeldinger. Informasjon om personer der dødsmelding ikke foreligger hentes fra Folkeregisteret. For disse finnes det kun opplysninger om kjønn, alder og bosted, ikke dødsårsak. I forbindelse med publiseringen av 2017-årgangen, har man endret metodikken for håndtering av dødsfall som ikke er meldt til Dødsårsaksregisteret samt hvordan man kalkulerer om den avdøde var bosatt i Norge på dødstidspunktet. Dette vil medføre noen endringer bakover i tid.

Statistisk analyse

Før 2003 ble alle akutte forgiftningsdødsfall hos misbrukere kodet med ICD-10-kode F10-19 med fjerdesiffer 0 (kapittel for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser). Forgiftningsdødsfall der den avdøde ikke var kjent som misbruker, ble kodet som ulykke med ICD-kode X40-X49. Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall flyttet til kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) fra og med årgang 2003. Denne endringen gir betydelige utslag i statistikken, det vil si flere forgiftningsdødsfall i kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftningsdødsfall i kapitlet for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).

Lårhalsbrudd er fra årgang 2005 kodet som uspesifisert ulykke, fraktur (ICD-10 X59.0) dersom ikke annet er angitt på dødsmeldingen. Tidligere ble de kodet som uspesifisert fall (ICD-10 W19). Dette har medført en nedgang i antall registrerte fallulykker og en stigning i antall uspesifiserte ulykker fra 2005. For årgangene 2015 og 2016 ble det sendt ut vesentlig flere brev med spørsmål om omstendighetene ved uspesifisert ulykke. Dette førte til at antall registrerte uspesifiserte ulykker har gått betydelig ned og antall registrerte fallulykker økte tilsvarende. For årgangene 2017 og 2018 ble ikke dette gjort i samme grad, og det er hovedårsaken til at antall uspesifiserte ulykker har økt mens antall fallulykker er redusert tilsvarende.

Tidsperioder

1996-2018

Kjønn

Menn, kvinner

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre, under 1 år, 1-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90-94 år, 95 år og eldre

Geografisk nivå

Hele landet

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D8: Dødsfall av ulykker etter kjønn, alder og dødsårsak

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med kjønn eller aldersgruppe. I tillegg vises ikke tall som kan brukes til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

d8-ulykker

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-10-24

Univers

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.