D7: Dødsfall som skyldes bruk av alkohol, narkotika etter bofylke og dødsårsak, antall og rater

Sammendrag

Dødsfall som følge av alkohol og narkotika. Antall døde per år og aldersjusterte rater av dødsfall.
Endret nummer fra D12 til D7 ved publisering 12.12.2018.

Aldersjusterte rater er et justert uttrykk for dødsfall per 100.000 innbyggere, og er hensiktsmessig når en skal sammenligne ulike delpopulasjoner eller utvikling over tid

Ved aldersjusteringen (direkte aldersstandardisering) er det brukt to ulike standardpopulasjoner:
1. Eurostats standardpopulasjon fra 2013 (ESP2013)
2. WHOs europeiske standardpopulasjon

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Narkotikautløste dødsfall i henhold til EMCDDA-definisjonen
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbrukF11-F12, F14-F16, F19
Forgiftningsulykker med sentralstimulerende rusmidlerX41, X44, Y11 i kombinasjon med T43.6
Forgiftningsulykker med narkotika*X42, X44, Y12, Y14 i kombinasjon med T40.0-T40.9
Selvmord med sentralstimulerende rusmidlerX61, X64 i kombinasjon med T43.6
Selvmord med narkotika*X62, X64 i kombinasjon med T40.0-T40.9
Dødsfall som skyldes alkoholmisbruk i alt
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av alkoholF10
Skade på nervesystemet som følge av alkoholG31.2, G62.1, G72.1
Alkoholisk kardiomyopatiI42.6
Alkoholisk gastrittK29.2
Alkoholisk leversykdomK70
Sykdom i bukspyttkjertelen som følge av alkoholK85.2, K86.0
Føtalt alkoholsyndromQ86.0
Andre alkoholskaderE24.4, P04.3
Forgiftningsulykker med alkoholX45, Y15
Selvmord med alkoholX65

* Narkotika inkluderer også legalt forskrevne opioider.

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

I enkelte tilfeller mottar Folkehelseinstituttet ikke dødsmeldinger. Informasjon om personer der dødsmelding ikke foreligger hentes fra Folkeregisteret. For disse finnes det kun opplysninger om kjønn, alder og bosted, ikke dødsårsak. I forbindelse med publiseringen av 2017-årgangen, har man endret metodikken for håndtering av dødsfall som ikke er meldt til Dødsårsaksregisteret samt hvordan man kalkulerer om den avdøde var bosatt i Norge på dødstidspunktet. Dette vil medføre noen endringer bakover i tid.

Statistisk analyse

Fra årgangen 2015 (publisert 02.11.16) er det brukt en ny inndeling av rusrelaterte dødsfall. I forbindelse med dette er tidligere årganger kodet om til den nye inndelingen. Dette medfører betydelige endringer i tabellene, slik at det ikke er mulig å sammenligne med tidligere publiserte tabeller som er basert på andre inndelinger.

Før 2003 ble alle akutte forgiftningsdødsfall hos misbrukere kodet med ICD-10-kode F10-19 med fjerdesiffer 0 (kapittel for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser). Forgiftningsdødsfall der den avdøde ikke var kjent som misbruker, ble kodet som ulykke med ICD-kode X40-X49. Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall flyttet til kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) fra og med årgang 2003. Denne endringen gir betydelige utslag i statistikken, det vil si flere forgiftningsdødsfall i kapitlet for ulykker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftningsdødsfall i kapitlet for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).

Tidsperioder

1996-2018

Kjønn

Menn, kvinner

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Geografisk nivå

Hele landet, bostedsfylke

Referanse

EMCDDA: European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction: http://www.emcdda.europa.eu

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D7: Dødsfall som skyldes bruk av alkohol, narkotika etter bofylke og dødsårsak, antall og rater

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall og rater utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med fylke. Der antall dødsfall i en underkategori er lik totalen, blir antall dødsfall og rater heller ikke vist. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

d12-Rusrelaterte

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-11-04

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.