D3a: Dødsfall etter dødssted og bofylke

Sammendrag

Dødsfall etter dødssted og bostedsfylke. Antall døde per år.

Kategorier:
Alle, sykehus, annen helseinstitusjon, privat hjem, annet, uoppgitt.

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Datakvalitet

Registreringen av dødssted er gjort kun på bakgrunn av opplysninger om type dødssted på dødsmeldingen; det er ikke gjort validering mot den oppgitte dødskommunen. Det kan derfor være diskrepans mellom registrert (type) dødssted og dødskommune (geografisk dødssted). Særlig gjelder dette for dødsfall i utlandet.

Tidsperioder

1969-2018

Kjønn

Begge kjønn

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre

Geografisk nivå

Fylker

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D3a: Dødsfall etter dødssted og bofylke

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødssted i kombinasjon med fylke. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

D3a-dodssted

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-09-08

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.