D10: Selvmord etter kjønn, alder og dødsmåte

Sammendrag

Dødsfall som følge av selvmord. Antall døde per år.

Kategorier:

DødsårsakICD-10-kode
Alle selvmordX60-X84, Y87.0
ForgiftningX60-X66
Hengning og kvelningX70
DrukningX71
Skyting og eksplosive stofferX72-X75
Skjærende eller stikkende redskaperX78
Sprang fra høyt stedX80
Annen eller uoppgitt måteX67-X69, X76-X77, X79, X81-X84, Y87.0

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsårsaksregisteret skal fra 15.6.2012 registrere dødsfall hos personer som døde under midlertidig opphold i Norge. Av statistiske grunner holdes disse utenfor statistikkbanken.

Innsamling

Basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Statistisk sentralbyrå var databehandler for Dødsårsaksregisteret inntil 1.1.2014.

Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og resultater av obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man, dersom det er mulig, velge den underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden. Dødsårsakene kodes ellers i samsvar med prinsipper og retningslinjer som er fastlagt av WHO, og man benytter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Datakvalitet

Regnes for å være i hovedsak god. Det utføres imidlertid stadig færre obduksjoner slik at kvalitetssikringen av diagnoser er vanskelig. Diagnosesetting fra selve dødsårsaksundersøkelsen og legens rapportering av informasjon på dødsmelding er de største kildene til usikkerhet knyttet til dødsårsaksstatistikken. Feilene i høy alder og for visse sykdommer kan være betydelige.

I enkelte tilfeller mottar Folkehelseinstituttet ikke dødsmeldinger. Informasjon om personer der dødsmelding ikke foreligger hentes fra Folkeregisteret. For disse finnes det kun opplysninger om kjønn, alder og bosted, ikke dødsårsak. I forbindelse med publiseringen av 2017-årgangen, har man endret metodikken for håndtering av dødsfall som ikke er meldt til Dødsårsaksregisteret samt hvordan man kalkulerer om den avdøde var bosatt i Norge på dødstidspunktet. Dette vil medføre noen endringer bakover i tid.

Tidsperioder

1996-2018

Kjønn

Menn, kvinner

Aldersgrupper

Alder ved død: Alle aldre, 0-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80 år og eldre

Geografisk nivå

Hele landet

Oppdateres

Årlig

Sist oppdatert

04.12.19

Kilde

Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret

Full tittel

D10: Selvmord etter kjønn, alder og dødsmåte

Undertittel

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med kjønn eller aldersgruppe. Der antall dødsfall i en underkategori er lik totalen, blir antall dødsfall heller ikke vist. I tillegg vises ikke tall som kan brukes til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Identifikasjonsnummer

d10-selvmord

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle

Produksjonsdato

2014-10-16

Geografisk omfang

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.